Stanovy

Stanovy České společnosti pro výzkum 18. století

I. Základní ustanovení

1. Česká společnost pro výzkum 18. století (dále jen ČSVOS) je dobrovolnou, otevřenou a nezávislou organizací, sdružující zájemce o vědecký výzkum problematiky 18. století.

2. ČSVOS je právním subjektem (občanské sdružení), funguje na nekomerčním základě a je oprávněna svým jménem nabývat práv a smluvně se zavazovat.

3. ČSVOS může vytvářet místní nebo regionální pobočky, jakož i specializované skupiny. Jejím sídlem je Praha. Adresa: Šárecká 2483/57, Dejvice, 160 00 Praha 6.

II. Poslání ČSVOS

Cílem ČSVOS je podpora interdisciplinárního výzkumu společnosti a kultury 18. století v základním časovém rámci let 1650-1815. V tomto smyslu ČSVOS:

- navrhuje a podporuje projekty, související s předmětem zájmu ČSVOS, a napomáhá jejich realizaci,

- zprostředkovává kontakty a podněty pro výzkum daného období, v rámci svých možností vydává informační bulletin a další publikace,

- vyvíjí spolupráci s ostatními národními společnostmi, sdruženými v International Society for the Eighteenth-Century Studies (ISECS), a podílí se na její činnosti,

- pořádá vědecké konference (minimálně jednou za dva roky),

- usiluje o získávání finančních prostředků na podporu své činnosti,

- deleguje svého zástupce do výkonného výboru ISECS.

III. Organizační struktura a orgány ČSVOS

1. Statutárními orgány ČSVOS jsou valná hromada, výbor a předseda výboru.

2. Valnou hromadu svolává předseda jednou za čtyři roky. Mimořádnou valnou hromadu může svolat výbor z vlast­ního rozhodnutí nebo povin­ně na návrh příslušného procenta členů ČSVOS.

3. Valná hromada přijímá a pozměňuje stanovy ČSVOS, jakož i přijímá další rozhodnutí prostou většinou přítom­ných členů.

4. Výbor má nejméně pět, maximálně 9 členů, v jeho čele stojí předseda. Výbor je volen na období do konání následující valné hromady, tedy na dobu čtyř let.

5. Všechny členy výboru volí valná hromada ČSVOS. Předsedu a další funkcionáře volí výbor ze svého středu. Předseda a místo­předseda mo­hou ve svých funkcích pracovat maximálně dvě po sobě následující funkční období. Při každé volbě nového výboru má odstupující výbor povinnost navrhnout nejméně dva členy, kteří ve výboru dosud nepracovali. Výbor má právo kooptovat nové členy na uprázdněná místa ve výboru.

6. Předseda zastupuje ČSVOS navenek a řídí činnost výboru v období mezi konáním valné hromady.

7. Výbor zodpovídá valné hromadě za hospodaření s prostředky a majetkem ČSVOS.

IV. Členství

1. ČSVOS má řádné, podporující a čestné členy. Řádnými členy se mohou stát fyzické i právnické osoby. Předpokladem řádného členství fyzických osob je zpravidla odborná kvalifikace.

2. Členství vzniká dnem zaplacení členského příspěvku. O nových členech výbor informuje prostřednictvím bulletinu.

3. Řádní členové ČSVOS platí roční členský příspěvek, o jehož výši rozhoduje valná hromada. Podporující členové poskytují příspěvek podle svého uvážení. Čestné členy přijímá valná hromada na návrh výboru.

4. Každý člen má právo:

- podílet se na aktivitách ČSVOS,

- volit a být volen do orgánů ČSVOS.

Každý člen je povinen:

- respektovat stanovy ČSVOS,

- platit členské příspěvky.

5. Členství v ČSVOS zaniká:

- písemným sdělením člena o vystoupení ze ČSVOS,

- nezaplacením členského příspěvku do termínu stanoveného výborem,

- v mimořádném případě, jako je např. porušení stanov, rozhodnutím o zrušení členství na návrh výboru, k tomuto rozhodnutí je třeba souhlasu dvoutřetinové většiny členů, přítomných na valné hromadě

V. Pobočky ČSVOS

1. Zřízení místní nebo regionální pobočky, jakož i specializované skupiny ČSVOS je třeba písemně oznámit výboru, který tuto skutečnost registruje. Ustavení poboček nepodléhá schválení orgánů ČSVOS.

2. Místní nebo regionální pobočky, jakož i specializované skupiny vyvíjejí aktivitu v souladu se stanovami a posláním ČSVOS.

VI. Majetek a hospodaření ČSVOS

1. ČSVOS hospodaří s vlastním majetkem, může též hospodařit s majetkem svěřeným do trvalého nebo dočasného užívání.

2. Vlastní majetek ČSVOS se vytváří z členských příspěvků, z příjmů z vlastní činnosti a z dalších finančních zdrojů.

3. Majetek ČSVOS je ve vlastnictví společnosti jako celku.

4. Kontrolu hospodaření provádí kontrolor volený valnou hromadou, který předkládá kontrolní zprávu každé valné hromadě.

VII. Závěrečná ustanovení

1. ČSVOS zaniká rozhodnutím dvoutřetinové většiny členů. Hlasování může být v tomto případě na návrh výboru provedeno prostřednictvím písemného sdělení.

2. Po zrušení ČSVOS jako celku bude provedena majetková likvidace komisí, stanovenou výborem. Komise rozhodne o majetku v duchu poslání ČSVOS.