Lenka Horáková upozorňuje na bratislavská Studia Bibliographica Posoniensia

 

Sborník k dějinám knihy, který vydává Univerzitná knižnica v Bratislave, vychází jak tiskem tak i online.


Studia Bibliographica Posoniensia

Studia Bibliographica Posoniensia 2016.

Ed. Miriam Poriezová. ISBN 978-80-89303-52-6, 176 s.

 

Předkládané číslo sborníku Studia Bibliographica Posoniensia je zaměřené na osoby, které působily v prostředí knižního trhu, zabývaly se vydáváním knih, jejich distribucí a prodejem v období od humanismu až do 20. století. V první části sborníku se setkáváme s příspěvky, které popisují soukromý i profesní život těchto osobností, některé studie mají obecnější charakter, jsou věnované produkci novin a časopisů. Příspěvky ve druhé části sborníku se tematicky váží k osobnosti Ľudovíta Štúra. Všechny příspěvky mají vysokou úroveň. Díky tomu, že autoři pracovali jak s odbornou literaturou, tak s prameny, přináší spoustu nových poznatků.

Conrad, Marcus: Verlegerische Interessen udn unternehmerische Profilierung – zur Programmstrategie des Verlags Johann Justinus und Johann Jacob Gebauer

Autor ve svém příspěvku popisuje dějiny významné německé tiskárny Gebauer-Schwetschke působící v univerzitním městě Halle. Chod tiskárny sleduje od jejího vzniku v r. 1733, kdy tiskárnu koupil zakladatel této firmy Johann Justinus Gebauer, popisuje činnost v období dalšího majitele – jeho syna Johanna J. Gebauera a po jeho smrti v r. 1818 spojení s tiskárnou Carla Augusta Schwetschkeho, až do znárodnění ve 40. letech 20. století. V příspěvku jsou popsány rozmanité archivní prameny, s nimiž autor pracoval.

Granasztói, Olga: Trapped in networks: The aktivity of Ignác Anton Strohmayer, freemason, informant, and bookseller, between 1782 and 1793

Autorka se ve svém příspěvku zabývá osobností Ignáce Antona Strohmayera, knihkupce v Pešti, Budíně a v Košicích. Díky jeho archivní pozůstalosti zachycuje jeho činnost v letech 1785 – 1793. Působil jako svobodný zednář, který díky svým kontaktům působil jako informátor policie. Mimo jiné pomáhal vydávat politické pamflety, zároveň ale o jejich autorech donášel policii. Hodně se zadlužil, v roce 1793 spáchal sebevraždu.

Heilandová, Lucie: Brněnské knihkupectví a tiskárna BUSCHAK & IRRGANG

Autorka se ve své studii zabývá dějinami společnosti BUSCHAK & IRRGANG, a to od jejího vzniku v roce 1848, kdy Ferdinand Buschak a Friedrich Irrgang společně založili knihkupectví až do roku 1945, kdy došlo k jejímu znárodnění. Společnost postupně rozšířila svou činnost a zahrnovala vydavatelství, tiskárnu a další, díky čemuž patřila od 2. polovině 19. století k předním brněnským polytechnickým podnikům.

Boboková, Ivana: Karl Weiß Schrattenthal – prešporský vydavateľ a literárny kritik na prelome 19. a 20. storočia

Ivana Boboková nám ve svém příspěvku přiblížila osobnost spisovatele a vydavatele Karla Weiße Schrattenthala.V úvodní části je popsán jeho životopis, pak se už autorka zabývá jeho novinářskou a zejména vydavatelskou činností, neboť Karl Weiß proslul především tím, že podporoval vydávání chudých autorů a literatury psané ženami.

Blašková, Eleonóra: Kníhkupecká rodina Vitézovcov jako organizátor hudobného života v Košiciach. Dva albumy koncertov v hoteli Schalkház z rokov 1875 – 1943

Příspěvek Eleonóry Blaškové nás seznamuje s pestrým hudebním životem v Košicích, a to prostřednictvím dvou knihkupců - Antona Adolfa Vitéza a jeho synovce Alexandra (Sándora). Oba v rámci svého obchodu mimo jiné prodávali vstupenky na koncerty vážné hudby a pomáhali také tyto koncerty organizovat. Díky dvěma zachovaným albům s koncertními programy, s nimiž autorka pracovala, se dozvídáme více o skladbě pravidelně pořádaných koncertů.

Perleczká, Zita: Peter Pázmáň a začiatky vzdelávania žien v Uhorsku

Autorka nám přibližuje zajímavé téma, a to vzdělávání žen v Uhersku na konci 16. a v 17. století, které je úzce spjato s osobou Petera Pázmáňe. Tento významný představitel rekatolizace velice podporoval vzdělávání dívek, této problematice věnoval některá svá kázání a zasadil se o počátky působení řádu anglických pannen v Bratislavě.

Kačírek, Ľuboš: Prouhorské slovenské časopisy v 60. a 70. rokoch 19. storočia

V tomto příspěvku nám autor podává přehled novin, které vycházely ve slovenštině ve sledovaném období v Budapešti. Klade je do souvislosti s politickým děním v Uhersku a se slovenským národnostním hnutím 2. poloviny 19. století.

Pavelková, Jindra: Počátky odborné revue Studien und Mitteilungen zur Geschichte des Benediktinerordens

Krátká studie pojednává o vzniku odborného časopisu Studien und Mitteilungen zur Geschichte des Benediktinerordens, který začal vycházet v Brně v roce 1880 a jehož redaktorem byl až do roku 1910 rajhradský knihovník a archivář Maurus Kinter. Poté převzalo redakci arciopatství sv. Petra v Salcburku.

Frankovičová, Lenka: Slovenská knižná produkcia na začiatku 20. storočia z hľadiska čitateľského zázemia a názorov predstaviteľov národného hnutia

Autorka příspěvku popisuje špatné podmínky pro vydávání knih ve slovenštině počátkem 20. století, které byly dány národností situací ve slovenské části Uher, dále nízkou gramotností slovensky mluvícího obyvatelstva a také tím, že slovenská inteligence dávala přednost maďarské literatuře. Slovenská literatura byla spíše zábavného laciného charakteru, neměla za úkol vzdělávat.

Navarová, Bronislava: Štúr o kalendároch versus kalendáre o Štúrovi

Příspěvek pojednává o kalendářích, tiscích, které měly své důležité postavení v rámci knižní produkce 19. a první poloviny 20. století. V tomto případě jsou sledovány v úzké souvislosti s osobností Ľudovíta Štúra. Na jeho dochované korespondenci je ukázáno, že jim přikládal poměrně velký význam mezi ostatní knižní produkcí. Sám do nich přispíval, v pozdějších ročnících je v nich možné nalézt články přibližující osobnost Ľ. Štúra.

Kiss, László: Okolnosti smrti Ľudovíta Štúra z pohľadu historika medicíny

Autor popisuje ve své studii poslední dny života slovenského buditele Ľudovíta Štúra, konkrétně od 22. prosince 1855, kdy se postřelil do nohy do 12. ledna 1856, kdy na následky zranění zemřel. Snaží se přesněji popsat příčiny smrti z hlediska dnešní medicíny.

Pytlová, Zlatica – Lechner, Dušan: Knižnica slovanského ústavu v Bratislave – osudy a príbehy

Příspěvek nás seznamuje s Knihovnou Slovanského ústavu v Bratislavě, s okolnostmi jejího vzniku, s jejím vývojem a se skladbou fondu.

 

Mgr. Lenka Horáková, Ph.D.                                   

Katedra pomocných věd historických a archivnictví 

Univerzita Hradec Králové