Vyšla nová kniha Hedviky Kuchařové o pražském Norbertinu

Norbertinum

Hedvika Kuchařová: Premonstrátská kolej Norbertinum v Praze. Alternativy univerzitního vzdělání v 17. a 18. století.

Praha: Casablanca 2012 (Edice Tempora et Memoria, sv. 2)
288 stran, 399,- Kč

Druhý svazek historické edice Tempora et Memoria je věnován vzdělavatelskému úsilí premonstrátů v době pobělohorské, ať už se jednalo o vnitřní řádová studia, či o snahy založit obecný vzdělavatelský ústav, který mohl konkurovat jezuitské akademii. Autorka pomocí medailonů jednotlivých profesorů umožňuje také prosopograficky nahlédnout do prostředí zdejších pedagogů.